Thực hiện Công văn số 336/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông báo cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trường Tiểu học Thượng Cát thông báo: 

1. Học sinh nghỉ học từ ngày 31/01/2021 đến hết ngày 16/02/2021.

2. Trong thời gian nghỉ học học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế; phối hợp với nhà trường để việc kiểm soát dịch, bệnh được tốt nhất. CMHS chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất (máy tính, mạng Internet...) để phối hợp nhà trường triển khai việc dạy học qua Internet.

Trân trọng thông báo!