Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội - (06/12/2019 9:21)

Theo kế hoạch sẽ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2019 đến năm 2025 theo lộ trịnh từ lớp 1 đến lớp 12. Qua đó các nhà trường sẽ tuyên truyền, chuẩn bị các điều kiện về vật chất và đội ngũ để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.