Về việc Niêm yết các thông báo công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT - (17/09/2020 17:10)

Biểu mẫu 07 và 08 về việc Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học và Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học- Năm học 2020-2021