THÔNG BÁO: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021! - (30/12/2020 10:47)

Công khai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của quận bắc từ liêm giao trường tiểu học thượng cát

Về việc Niêm yết các thông báo công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT - (17/09/2020 17:10)

Biểu mẫu 07 và 08 về việc công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học và công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học- năm học 2020-2021

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019-2020 - (30/07/2020 16:45)

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế năm học 2019-2020

Thông báo về việc niêm yết công khai Dự toán chị Ngân sách Nhà nước năm 2019 - (20/04/2020 9:38)

Thông báo số 02 ngày 9/1/2020 của trường th thượng cát về việc niêm yets công khai dự toán chi ngân sách nhà nước.

Công khai chất lượng giáo dục Học kỳ I - Năm học 2018 - 2019 - (17/01/2019 17:4)

Thực hiện thông tư số 36/2017/tt-bgdđt ngày 28 tháng 12 năm 2017 của bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. trường tiểu học thượng cát công khai chất lượng giáo dục học kì i - năm học 2018 - 2019