Chủ đề:
Tin tức Giáo dục tiểu học

Tiêu đề giấy mời:
Giấy mời họp Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010 - 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.

Ngày tháng năm giấy mời:
12/8/2011

Nội dung giấy mời:

Kính mời:- Các đ/c Uỷ viên BCH, UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội;
- Các đ/c Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã;
- Các đ/c Chủ tịch Công đoàn đơn vị trực thuộc.
(Xem nội dung trong giấy mời)