Chủ đề:
Tin tức Giáo dục tiểu học

Tiêu đề giấy mời:
Giấy mời tập huấn chuyên đề

Ngày tháng năm giấy mời:
3/6/2020

Nội dung giấy mời:

ƯBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  3 5  /GM-GD&ĐT  Bắc Từ Liêm, ngày 0^ thảng năm 2020
GIẤY MỜI
Tập huấn chuyên đề “Xây dựng Kố hoạch giáo dục”
Kính gửi: Đồng chí Hiệu trưởng các trường tiểu học
Thực hiện Ke hoạch số 30/KH-GD&ĐT ngày 12/9/2019 về thực hiện nhiệm 
vụ năm học cấp Tiểu học năm học 2019-2020; Ke hoạch số 31/KH-GD&ĐT ngày 
12/9/2019 về sinh hoạt chuyên môn, tổ giáo viên cốt cán, chuyên đề cấp Tiểu học 
năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc Từ Liêm tổ chức 
chuyên đề “Xây dựng Ke hoạch giáo dục”.
1. Thành phần
* Phòng Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo, chuyên viên bộ phận tiêu học.
* Các trường Tiểu học công lập quận Bắc Từ Liêm: Ban Giám hiệu; Tổ 
trưởng chuyên môn.
*  Giảng viên: Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hạnh-Giảng viên chính, Phó 
trưởng khoa quản lý Học viện quản lý giáo dục.
2. Thòi gian: Ngày 05 tháng 6 năm 2020 (Thứ sáu).
- Sáng: 08 giờ 00 - 11 giờ 00
- Chiều: 14 giờ 00-16  giờ 30
(Đại biểu có mặt trước 15 phút).
3. Địa điểm: Hội trường tầng 4 trường THCS Minh Khai.
4. Chuẩn bị
Trường THCS Minh Khai chuẩn bị bảng, phấn, máy chiếu, màn chiếu, trang 
âm, địa điểm và các điều kiện về cơ sớ vật chất cho 140 đại biêu dự tập huấn.
Các đại biểu nghiên cứu tài liệu, gửi câu hỏi cho giảng viên trước khi tập 
huấn (nếu có), hoàn thành bài tập thực hành theo hướng dẫn của giảng viên.
Đe nghị các đồng chí tham dự tập huấn đúng thời gian, đúng thành phân. ly i /
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên; (đểt/h)
- Sở GD&ĐT; (để b/c)
- Đ/c Trưởng phòng; (để b/c)
- THCS Minh Khai; (để Ưh)
- Lưu: VT, TH.