Thông báo về việc niêm yết công khai hồ sơ yêu cầu lựa chọn đơn vị liên kết Tiếng Anh năm học 2020-2021

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/TB-THTC

Thượng Cát, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Mời thầu và yêu cầu hồ sơ đối với các đơn vị hợp tác Tiếng Anh liên kết 

Căn cứ nhu cầu thực tế, năm học 2020-2021 trường Tiểu học Thượng Cát có nhu cầu liên kết với nội dung sau: Hợp tác giảng dạy Tiếng Anh

Yêu cầu cụ thể như sau:

  1. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 15/08/2020

Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Tiểu học Thượng Cát - phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  1. Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đăng ký

  2. Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

  3. Các văn bản cho phép của Bộ GDĐT, Sở GDĐT

  4. Hồ sơ pháp lý của đơn vị

  5. Năng lực về tài chính, đội ngũ, cơ sở vật chất thiết bị dạy học, phương pháp giảng dạy của đơn vị, năng lực kinh nghiệm của đơn vị

  6. Cam kết chất lượng giảng dạy

  7. Hồ sơ, lý lịch trích ngang, chứng minh nhân dân (bản công chứng), giấy khám nghiệm sức khỏe (bản scan) của lãnh đạo và đội ngũ nhân viên

  8. Danh sách giáo viên Việt Nam, danh sách giáo viên nước ngoài dự kiến giảng dạy tại trường (có đủ hồ sơ theo quy định)

Nơi nhận:

- BGH;

- CB phụ trách website;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguyễn Thị Vân

 

 

/ckfinder/userfiles/files/Thu_moi_hop_tac.jpg

/ckfinder/userfiles/files/Thong_tin_nha_truong.jpg

/ckfinder/userfiles/files/thoi_gian_nhan_ho_so.jpg